STATUT

PŁOCKIEJ LOT

Obowiązujący jednolity tekst Statutu Fundacji na rzecz Rozwoju Turystyki Ziemi Płockiej uchwalony został Uchwałą nr 12/WZ/PLOT/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Płocka LOT z dnia 28 marca 2018 r.: