STATUT

PŁOCKIEJ LOT

Obowiązujący jednolity tekst Statutu Płockiej LOT uchwalony uchwałą nr 8/WZ/PLOT/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna w dniu 28 marca 2018 r.:

1,5% PODATKU

na realizacje celów statutowych PLOT

KRS 0000334562