Stowarzyszenie Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna

zostało powołane w kwietniu 2009 roku

Stowarzyszenie Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna zostało powołane w kwietniu 2009 roku z inicjatywy Urzędu Miasta Płocka, organizacji turystycznych działających na terenie miasta i okolic oraz przedstawicieli płockiej branży turystycznej.

W chwili obecnej organizacja liczy ponad 40 członków: przedstawicieli samorządu lokalnego, organizacji turystycznych, instytucji kultury i branży turystycznej, a także pilotów wycieczek i przewodników miejskich.

Do głównych celów działalności

Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej należy:

 1. Kreowanie i promowania pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku miasta Płocka oraz regionu płockiego.
 2. Wspieranie rozwoju turystyki.
 3. Integracja środowiska turystycznego regionu płockiego.
 4. Inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju turystyki oraz wspomaganie ich realizacji.
 5. Inicjowanie i stwarzanie warunków do działań społecznych i gospodarczych na rzecz wzrostu znaczenia turystyki.
 6. Doskonalenia kadr w zakresie planowania i realizacji wspólnych przedsięwzięć turystycznych regionu, w tym szkolenia przewodników i pilotów.
 7. Prowadzenie badań marketingowych w zakresie turystyki oraz opracowywanie ich analizy.
 8. Inicjowanie i współtworzenie produktów turystycznych regionu.
  Wspieranie i nawiązywanie współpracy z podmiotami branży turystycznej i innymi podmiotami działającymi na rzecz rozwoju turystyki, kultury, ekologii i sportu.
 9. Doradztwo, organizowanie warsztatów, szkoleń i wyjazdów studyjnych oraz udzielanie wsparcia podmiotom gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających w obszarze turystyki.
 10. Prowadzenie informacji turystycznej.
 11. Wspieranie rozwoju turystyki dla niepełnosprawnych.
 12. Realizację i koordynację przedsięwzięć z zakresu:
  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, ekologii i ochrony środowiska, kultury fizycznej i upowszechniania sportu, wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych.